top of page

07/01/2013

Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cedry Wielkie.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie wydaje się już decyzji Wójta Gminy Cedry Wielkie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr ten prowadzony jest przez Wójta Gminy Cedry Wielkie.

W rejestrze zamieszcza się:

1.     Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.     Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3.     Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4.   Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w/s katalogu odpadów – Dz.U. Nr 112, poz. 1206),

5.     Numer rejestrowy

Podstawą prawną wpisu do rejestru jest:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej:

50,00 zł (za wpis do rejestru)

 

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego pisemnego wniosku i oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Nadaje się wówczas numer rejestrowy.


Wpisu przedsiębiorcy do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku do organu. Następnie wydaje się zaświadczenie o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Wójta w terminie 14 dni od trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

Kary

Działanie bez wpisu do rejestru podlega karze 5 000 zł. za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wpisu do rejestru oraz 10 000 zł. za każdy kolejny miesiąc.

Please reload

bottom of page