Urząd Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

tel. 58-683-61-64

urzad@cedry-wielkie.pl

www.cedry-wielkie.pl

07/01/2013

Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cedry Wielkie.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie wydaje się już decyzji Wójta Gminy Cedry Wielkie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr ten prowadzony jest przez Wójta Gminy Cedry Wielkie.

W rejestrze zamieszcza się:

1.     Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.     Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3.     Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4.   Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w/s katalogu odpadów – Dz.U. Nr 112, poz. 1206),

5.     Numer rejestrowy

Podstawą prawną wpisu do rejestru jest:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej:

50,00 zł (za wpis do rejestru)

 

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego pisemnego wniosku i oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Nadaje się wówczas numer rejestrowy.


Wpisu przedsiębiorcy do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku do organu. Następnie wydaje się zaświadczenie o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do Wójta w terminie 14 dni od trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

Kary

Działanie bez wpisu do rejestru podlega karze 5 000 zł. za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wpisu do rejestru oraz 10 000 zł. za każdy kolejny miesiąc.

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now