top of page

15/09/2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy to prawda, że płacąc za odpady segregowane muszą być one umyte, np. pojemniki po jogurcie, a nalepki z plastików i szkła zdarte?

Pojemniki powinny być zawsze puste i w miarę możliwości czyste, ale nie ma konieczności ich dokładnego mycia.

Jeśli zapełnię worki, które otrzymała od firm do selektywnego zbierania odpadów, to czy mogę się zgłosić po kolejne?

Każdy właściciel nieruchomości, który zadeklarował, że odpady będą zbierane w sposób selektywny  otrzymuje komplet trzech worków na miesiąc: zielony na szkło, niebieski na papier, żółty na tworzywa sztuczne. W przypadku, gdy te worki zostaną zapełnione można użyć innych własnych worków, najlepiej przezroczystych, tak aby pracownicy firmy odbierającej odpady mogli szybko zweryfikować jaki rodzaj odpadu się w nich znajduje lub nadwyżkę posegregowanych odpadów przywieżć

Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (odkręcone i zgniecione) i nakrętki od butelek wrzucamy do worka na tworzywa sztuczne.

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.

Co w sytuacji, gdy w pojemniku na odpady komunalne segregowane znajdą się inne odpady niż komunalne?

Jeżeli w deklaracji mieszkaniec określi, że odpady będzie zbierał w sposób selektywny, a nie będzie wywiązywał się z tego zobowiązania, firma odbierająca odpady zgłosi ten fakt do urzędu, gdzie wszczęte zostanie postępowanie, kończące się decyzją ustalającą wyższą stawkę opłaty.

Gdzie mam wrzucać pampersy?

Pieluszki jednorazowe należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Czy za dostarczanie odpadów do punktu „odbioru odpadów problemowych” będą naliczane jakieś opłaty? Czy będzie możliwość wynajęcia bezpłatnie pojemnika np. na gruz, odpady budowlane? (Czy jest jakiś limit odpadów które można dostarczyć do punktu PSZOK).

Mieszkaniec ma prawo dostarczyć „odpady problemowe”, których maksymalną ilość określa odrębny regulamin PSZOK. Gmina nie ma możliwości świadczenia dodatkowych usług (np. wynajmowania pojemników na gruz itp.) w ramach opłaty.

Czy stawki opłat mogą być zmieniane w ciągu roku?

Teoretycznie tak. Stawki uchwala Rada Gminy, która może zdecydować zarówno ich podwyższeniu, jak i obniżeniu. Będzie to zależało oczywiście od tego, czy wszyscy mieszkańcy złożą w terminie deklarację, rzetelnie podadzą liczbę gospodarstw w zależności od ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość i w końcu czy wszyscy będą w terminie (co miesiąc) wnosić ustaloną opłatę. W przypadku innych zachowań mieszkańców (nie złożenie deklaracji, zaniżona ilość mieszkańców, opóźnianie się lub brak wpłat za odbiór odpadów) może spowodować w konsekwencji konieczność podwyższenia przez Radę Gminy tej opłaty.

Co z nieruchomościami, do których będzie trudny lub niemożliwy dojazd? Brak utwardzonej drogi lub samochód ciężarowy typu „śmieciarka” niejednokrotnie w okresie zwłaszcza jesienno-zimowym ma utrudniony dojazd do mieszkańca - co w takim przypadku?

W takich przypadkach, podobnie jak w dotychczasowym systemie, firma odbierająca musi dojechać do posesji. Czy posłuży się w tym celu samochodem ciężarowym, czy mniejszym – będzie zależało od niej. Dla gminy i dla mieszkańca istotne będzie, by odpady zostały zgodnie z harmonogramem skutecznie odebrane. Jeśli ktoś w niej mieszka, to znaczy, że dojazd jest tam możliwy i firma powinna odebrać z takiej nieruchomości odpady.

A co z budowami? Jeżeli jest tzw. budynek zamknięty, ale jeszcze w nim nikt nie mieszka, czy będzie musiał mieć pojemnik skoro tam nie wytwarza się jeszcze żadnych odpadów z bytowania - czyli zamieszkiwania osób?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Dopóki w domu nikt nie zamieszkuje, nie ma więc obowiązku składania deklaracji i posiadania pojemnika.

Co zrobić z popiołem?

Popiół po wystudzeniu należy wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Do którego worka należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku lub soku?

Do pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko czy soku to opakowanie wielomateriałowe.

Czy istnieje obowiązek uiszczania opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości, na której nikt nie jestem zameldowany i przebywam wraz z rodziną jedynie w okresie letnim?


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z aktualnym miejscem przebywania, a nie z faktem zameldowania. Jeśli w okresie letnim nieruchomość jest zamieszkiwana, to za ten okres powinna być wnoszona opłata śmieciowa na podstawie złożonej deklaracji.

Kto składa deklarację?

Deklarację składa właściciel nieruchomości zamieszkałej. Przez pojęcie właściciela nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością.

Gdzie wrzucać opakowania po oliwie/oleju spożywczym?

Zaleca się wrzucanie umytych butelek po olejach spożywczych do worków przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych.

Co zrobić z opakowaniami styropianowymi (np. z telewizora, środków spożywczych itp. nabytków)?

Opakowania styropianowe wrzucamy do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym?

Jeżeli jakaś nieruchomość nie ma właściciela, gdyż np. toczy się postępowanie spadkowe, deklaracje składa i opłatę wnosi osoba, która w tej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

 

Co mam zrobić z zepsutym telewizorem czy lodówką?

Zepsuty telewizor, lodówka zalicza się do  tzw. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Sprzętu takiego można się go bezpłatnie pozbyć w następujący sposób:

-   oddać w Punkcie Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich,

-   pozostawić w sklepie przy zakupie nowego sprzętu na zasadzie „1 za 1” czyli np. stary telewizor za nowy telewizor, stary telefon za nowy telefon.

- pozostawić w serwisie w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Co zrobić ze skoszona trawą, zebranymi liśćmi ogrodu lub obierkami od owoców i warzyw?

Zarówno skoszona trawa, liście jak i obierki od owoców i warzyw świetnie nadają się do kompostowania. Jeśli nie ma możliwości, aby tak je zagospodarować wtedy możemy wrzucić je do pojemników na zmieszane odpady komunalne lub odwieź do Punkcie Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Please reload

bottom of page