top of page

PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

załącznik nr 1

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

załącznik nr 2

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

załącznik nr 3

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

załącznik nr 4

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

załącznik nr 5

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

załącznik nr 6

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie.

załącznik nr 7

 

Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

załącznik nr 8

bottom of page