top of page

14/09/2022

Zmiana stawki za śmieci od 1 października 2022 r.

 

2 sierpnia 2022 r. Rady Gminy Cedry Wielkie podjęła uchwałę Nr XXXVI/266/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Pom z 2022 r., poz. 3154)

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od                 1 października 2022 r. i przedstawia się następująco:

- 35,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Opłata podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 105,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. 

 

Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w części wynoszącej 1 zł miesięcznie od mieszkańca.

 

Zwalnia się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny                            (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części wynoszącej  1 zł miesięcznie od mieszkańca.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na nr konta bankowego: BS Pruszcz Gdański 46 8335 0003 0200 0114 2000 0650 w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

13/09/2020

ZMIANA METODY NALICZANIA STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE

W dniu 1 lipca bieżącego roku została podjęta uchwała zmieniająca metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 października obowiązuje stawka “od osoby”, która wynosi 22 zł.

Od 1 października właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mają obowiązek segregacji!

 

Stawka podwyższona w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów wynosi 66 zł od osoby.

Zniżka za kompostowanie odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej wynosi 1 zł od osoby.

Zniżka dla rodzin wielodzietnych wynosi 1 zł od osoby.

Uwaga! Zmiana numeru konta, na które należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami!

BS Pruszcz Gdański 46 8335 0003 0200 0114 2000 0650

Opłaty należy dokonywać “z góry” do 15 dnia każdego miesiąca.

W związku z powyższymi zmianami należy złożyć nową deklarację  w terminie do 30 września br

Formularze roznoszone są mieszkańcom przez Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej przez epuap.

Formularz elektroniczny będzie aktywny od dnia 1 października.

04/08/2019

Regulacja cen za wywóz śmieci

Uchwała w sprawie regulacji cen podjęta została w czerwcu przez Radę Gminy Cedry Wielkie. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 września.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana i zależy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w ramach jednego gospodarstwa domowego.

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

– 38 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;

– 74 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.

* Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

– 75,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 1–2 osoby;

– 141,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje 3 i więcej osób.

17/05/2016

Opłata za odbiór odpadów komunalnych.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

  • BS Pruszcz Gdański: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019

  • Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

  • (tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…+ nazwisko i imię osoby składającej deklarację)

Wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

21/04/2014

Komunikat dot. obniżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Informujemy, iż od 1 czerwca 2014 r. stawka za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny dla gospodarstw 1-2 osobowych będzie wynosić 23 zł /m-c. Dotychczas opłata wynosiła 28 zł/m-c.


Zmiana stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy również, że w przypadku nieruchomości wielolokalowych (dot. spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych), deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien złożyć zarząd nieruchomością wspólną.


Termin składania deklaracji upływa 23 maja 2014 r.


Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich przy ul. M. Płażyńskiego 16 (pok. nr 14) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie.

03/07/2013

Komunikat dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Przypominamy, iż opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca począwszy od lipca br. Należność można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich lub na rachunek bankowy Gminy:

BS Pruszcz Gdański
11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
(tytuł wpłaty: za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc…. + nazwisko i imię osoby składającej deklarację).

Please reload

bottom of page